Archiwum kategorii: Podświetlanie budynków

Prawa autorskie

Za twórcę uważa się osobę, której nazwisko jest uwidocznione na egzemplarzach utworu czy też też w jakikolwiek odmienny sposób zostało przedstawione do powszechnej wiadomości.

Ujawnienie autorstwa utworu należy się stwórcy z tytułu posiadania przez niego uprawnień osobistych. To, jak autor oznaczy swój utwór jest zależna wyłącznie od niego, może go udostępnić pod pseudonimem też anonimowo. Do chwili nie ujawnienia swego autorstwa, twórcy zastępuje producent też wydawca. Swoją drogą jednak podmiotem prawa pozostaje działający anonimowo twórca utworu, a producent czy też wydawca działający w jego imieniu nie nabywa jego uprawnień a zastępuje go w wykonywaniu jego uprawnień.

Prawa osobiste, które spajają kreatora z jego dziełem są nieograniczone czasem.

O współautorstwie mówimy wówczas kiedy utwór tworzy się w konsekwencji pracy więcej niźli jednej osoby. Nie pozbawiony wagi by określeniu praw współtwórczych jest sprecyzowanie wkładu osobnych osób biorących uczestnictwo w pisaniu dzieła - czy też to tw kwestiach technicznych, pomocniczych. żeby zakwalifikować prawnie współtwórczość ma obowiązek zachodzić zaangażowanie twórcze dowolnej ze stron przy jednoczesnym ich porozumieniu stworzenia wspólnego dzieła.

Każdy współtwórca ma ustawodawstwo świadczyć ustawodawstwo autorskie do swojej części dzieła, o ile pragnie odnieść korzyść z uprawnień przysługujących calutkiemu utworowi, powinien posiadać zgodę innych autorów dzieła. Każdy kto, tworzy dzieło z tytułu posiadanych uprawnień osobistych, ma ustawodawstwo do:

  • autoryzacji utworu;
  • nienaruszalności treści i formy utworu;
  • fachowe wykorzystanie utworu;
  • oznaczenie utworu swoim nazwiskiem też pseudonimem, ewentualnie anonimowo;
  • kontrola nad wykorzystaniem swojego dzieła przez innych;
  • decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu.